Thứ 6, ngày 29 tháng 5 năm 2020

  • Không được cấp phép đầu tư và giao đất mới

    Không được cấp phép đầu tư và giao đất mới

    TT - Đối với những chủ đầu tư dự án vi phạm pháp luật về đất đai, về xây dựng và nhà ở, cơ quan chức năng không cấp phép đầu tư, không giao đất, cho thuê đất mới ở địa phương cho đến khi xử lý, khắc phục xong sai phạm tại các dự án đang thực hiện. Đó là một trong những nội dung mà Bộ Tài nguyên - môi trường vừa hướng dẫn TP Hà Nội và TP.HCM về cấp giấy chủ quyền nhà, đất.